Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.osir-polna.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do OSiR Polna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-12-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-07.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Dombrowski, Anna Wiśniewska biuro@osir-polna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 825 38 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu: Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście znajduję się przy ul. Polnej 7a. Przejścia piesze są od ulic Waryńskiego i Trasy Łazienkowskiej, posiadają sygnalizację dźwiękową.

Najbliższe przystanki:

 • Tramwaj: 600 m (Plac Unii Lubelskiej),
 • Autobus: 450 m (Al. Armii Ludowej),
 • Metro: 550 m Metro Politechnika ul. Ludwika Waryńskiego.
 • Najbliższy postój taksówek jest na Pl. Unii Lubelskiej.

Uwaga: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawić aktualne informacje.

Wejście do budynku i strefa obsługi:

Dostęp do budynku możliwy jest bezpośrednio z ulicy miejskiej, chodnikiem po płaskim dojściu lub zjazdem do parkingu podziemnego z windą.

W zakresie otoczenia obiektu i holu wejściowego:

 • obiekt oznakowany jest od strony ulicy na ścianie budynku na wysokości wjazdu do parkingu podziemnego dużym napisem (m.in.: pływalnia, hala sportowa),
 • wyznaczone jest jedno miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu podziemnym,
 • wejście do obiektu znajduje się na poziomie parteru i umożliwia wejście osobie z niepełnosprawnościami,
 • przed drzwiami zamontowano dzwonek umożliwiający kontakt z ochroną/obsługą obiektu,
 • wymiary holu wejściowego zapewniają przestrzeń manewrową dla wózków,
 • w recepcji zamontowano pętle indukcyjną dla osób niedosłyszących oraz zapewniono dostępu do tłumacza języka migowego online,
 • w holu znajduje się winda umożliwiająca wjazd wózka.

W zakresie klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych:

 • szerokość ciągów komunikacyjnych oraz przewężeń i drzwi pozwala na swobodne poruszanie się oraz wymijanie się osób na wózkach,
 • wszystkie drzwi zapewniają kontrast kolorystyczny dla osób niedowidzących.

W zakresie toalet:

 • w budynku jest 5 toalet dedykowanych osobom niepełnosprawnym: 1 na I poziomie, 2 w szatniach przy hali sportowej, 2 w przebieralniach basenowych drzwi wejściowe i powierzchnia manewrowa pozwala poruszać się na wózku,
 • ściany mają kolory kontrastujące z podłogami ułatwiając poruszanie się osobom niedowidzącym,
 • armatura i poręcze zamontowano na wysokości ułatwiającej poruszanie się osobie na wózku, zapewniając także powierzchnię przesiadkową,
 • zapewniono lustra ruchome umożliwiające dowolne ustawienie kąta odbicia się,
 • zamontowano czujniki światła ułatwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W zakresie przebieralni i pryszniców:

 • w przebieralniach zapewniono powierzchnię manewrową dla wózków, przy wszystkich szafkach ustawione są ławki, co uniemożliwia swobodne korzystanie z poziomu wózka,
 • wszystkie prysznice umożliwiają podjazd wózka,
 • specjalne prysznice znajdują się w toaletach dla niepełnosprawnych, jako otwarte miejsca prysznicowe, z zapewnionym krzesełkiem i poręczą oraz z kranem na wysokości 110 cm,
 • na całej długości ściany, pod którą umieszczono suszarki znajdują się ławki uniemożliwiające podjazd wózka.

W zakresie pływalni i hali sportowej:

 • możliwe swobodne wejście i korzystanie dla osób na wózkach, ośrodek posiada na pływalni maszynę do wkładania osoby niepełnosprawnej do wody,
 • w pobliżu niecki basenowej nie ma sygnalizacji wizualnej i dźwiękowej, na pływalni w koło linia kontrastująca okalająca nieckę basenową.

Obiekt posiada oznakowane udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Aplikacje mobilne

OSiR Dzielnicy Śródmieście nie posiada aplikacji mobilnych.