BADANIE MIKROBIOLOGICZNE I FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R. W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNIACH (TJ. DZ. U. Z 2022 R., POZ. 1230) WEDŁUG ZAŁĄCZONEJ CZĘSTOTLIWOŚCI I TERMINÓW POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ